מדיניות פרטיות

על פי ההגדרות שנקבעו בחוק מס' 677/2001 להגנת אנשים בנוגע לעיבוד מידע אישי ולזכותם להעברה חופשית של מידע זה, PriceCarz מעבדת מידע אישי בהתאם לעקרונות המצוים למטה, לצורך מטרות חוקיות. העיבוד של מידע אישי מתבצע באמצעים משולבים (ידניים ואוטומטיים) תוך הקפדה על דרישות החוק ובתנאים המבטיחים אבטחה, סודיות וכבוד לזכויות הנושאי המידע.

קטע מחוק מס' 677/2001 להגנת אנשים בנוגע לעיבוד מידע אישי ולזכותם להעברה חופשית של מידע זה (פורסם במזהה הרשמי מס' 790 ב-12 בדצמבר 2001); הוא עבר שינויים והוספות בחוק מס' 102/2005 מ-3 במאי 2005 (מזהה הרשמי, חלק א' מס' 391 מ-9 במאי 2005).


פרק ד'


זכויות הנושאי מידע בהקשר לעיבוד מידע אישי


מידע לנושא המידע

סעיף 12.

(1) במקרה בו מידע אישי נספק באופן ישיר מהנושא המידע, הפועל בעניין המידע חייב לספק לנושא המידע לפחות את המידע הבא, אלא אם לנושא המידע כבר יש את המידע הרלוונטי:

א) זהות הפועל בעניין המידע ויצגנו, אם רלוונטי;

ב) המטרה שבה נעבד המידע;

ג) מידע נוסף כמו: הנמענים או הקטגוריות של הנמענים של המידע; האם הספקת כל המידע שנדרשת היא הכרחית ומהן ההשלטון שלזכויות הנושאי המידע בהם, במיוחד הזכות לגישה, התערבות במידע והתנגדות, וגם התנאים שבהם ניתן להם להשתמש;

ד) כל מידע אחר הנדרש לספקו על ידי פקודת הרשות הפיקחת, על פי האופי המיוחד של העיבוד.


(2) במקרה בו המידע אינו נספק באופן ישיר מהנושא המידע, הפועל בעניין המידע חייב, בזמן איסוף המידע או, אם יש התכוון לחשיפו לצדדים שלישיים, ביותר מאוחר יותר מהחשיפה הראשונית, לספק לנושא המידע לפחות את המידע הבא, אלא אם לנושא המידע כבר יש את המידע הרלוונטי:

א) זהות הפועל בעניין המידע ויצגנו, אם רלוונטי;

ב) המטרה שבה נעבד המידע;

ג) מידע נוסף כמו: הקטגוריות של המידע הרלוונטי, הנמענים או הקטגוריות של הנמענים של המידע, קיומם של זכויות לפי החוק הזה לטובת הנושא המידע, במיוחד הזכות לגישה, התערבות במידע והתנגדות, וגם התנאים שבהם ניתן להם להשתמש;

ד) כל מידע אחר הנדרש לספקו על ידי פקודת הרשות הפיקחת, על פי האופי המיוחד של העיבוד.


(3) ההגדרות של סעיף (2) אינן חלות כאשר עיבוד המידע נעשה באופן בלעדי למטרות עיתונאיות, ספרותיות או אמנותיות, אם החלתן תחשיף את מקורות המידע.


(4) ההגדרות של סעיף (2) אינן חלות כאשר עיבוד המידע מתבצע לצורך מחקר סטטיסטי, היסטורי או מדעי, או במקרים אחרים בהם הספקת מידע כזה מוצגת אומללה או תשתנה מהרגיל במידה שהעניין החוקי שניתן להזיקו בו מאותו סיבה יתן אף מאמץ נוסף, כמו גם במקרים בהם הרשומה או החשיפה של המידע ניתנה בהצהרה מחוץ לחוק.


זכות לגישה למידע

סעיף 13.

(1) כל נושא מידע זכאי לקבל מהפועל בעניין המידע, לפי בקשתו ובחינם לבקשה אחת בשנה, אישור שהמידע בנוגע אליו נעבד על ידו. הפועל בעניין המידע חייב לתקשר לו, במקרה בו מתבצע עיבוד מידע אישי בנוגע אליו, ביחד עם האישור, לפחות את המידע הבא:

א) מידע בנוגע למטרות העיבוד, הקטגוריות של המידע שמועבד, והנמענים או הקטגוריות של הנמענים להם נמסר המידע;

ב) התקשורת בצורה מובנית של המידע שנעבר לעיבוד, וכל מידע זמין אודות מקור המידע;

ג) מידע בנוגע לעקרונות הפעולה שבאמצעותם נעבד מידע אישי בנוגע לאדם;

ד) מידע בנוגע לזכות להתערב במידע ולהתנגדות, כמו גם התנאים שבהם ניתן להם להתבצע;

ה) מידע בנוגע לאפשרות להתייעץ ברשימת רשומות של עיבוד מידע אישי, כפי שמוקנה בסעיף 24, להגיש תלונה לרשות הפיקחה, ולפנות לבית המשפט לערעור על החלטות הפועל בעניין המידע, על פי ההגדרות שבחוק זה.


(2) ניתן לבקשת הנושא המידע לקבל את המידע המצוין בסעיף (1) מהפועל בעניין המידע דרך בקשה כתובה, מתוארךת וחתומה. בבקשה, יש נותן הבקשה לציין האם הוא רוצה שהמידע יתקבל אל כתובת מסוימת, אשר יכולה להיות גם כתובת דואר אלקטרוני, או דרך שירות דואר אשר מבטיח אספקה רק לאדם הנמצא.


(3) הפועל בעניין המידע חייב לתקשר את המידע המבוקש תוך 15 יום ממועד קבלת הבקשה, באופן שישמור על האפשרות האפשרית של הנושא המידע כפי שנבאר בסעיף (2).


(4) במקרה בו מידע אישי נתפס בנוגע למצב הבריאותי, בקשה כזו כזו יכולה להתבצע על ידי הנושא המידע, הכזון או דרך מקבל רפואי אשר יציין בבקשה את האדם בשם אשר נעשתה בשמו. בבקשה של הפועל בעניין המידע או של הנושא, התקשרת באמצעות רופא מיוחד אשר נמנה על ידי הנושא המידע.


(5) במקרים בהם מידע אישי נגוע במצב הבריאותי ונעבד לצורך מחקר מדעי, אם אין ברור סיכון לזכויות הנושא המידע ואם המידע אינו משמש לקבלת החלטות או לקבלת מנותחים בנגיעה אישית מסוימת, התקשורת שהוזמנה בסעיף (3) יכולה להתבצע לאחר תקופה ארוכה מזו שמצויה בסעיף זה, לטווח שמאור על ידי הבקשה זו לקבלת המידע כאשר זאת יכולה להשפיע על תנהלו התקין או על תוצאות המחקר, אך לא אחרי סופו של המחקר. במקרה זה, יש לקבל הסכמה ברורה וחד-משמעית מצד הנושא המידע לעיבוד המידע לצורך מחקר מדעי ולאפשרות עיכוב בתקשורת, כפי שהוצג בסעיף (3) בזמן זה לזאת.


(6) ההגדרות של סעיף (2) אינן חלות במקרים בהם עיבוד המידע נעשה באופן בלעדי למטרות עיתונאיות, ספרותיות או אמנותיות, אם החלתן תחשיף את מקורות המידע.


זכות לתיקון מידע

סעיף 14.

(1) כל נושא מידע זכאי לקבל מהפועל בעניין המידע, לפי בקשתו ובחינם:

א) אם רלוונטי, את התיקון, העדכון, החסימה או מחיקה של מידע אשר עיבודו של מידע זה אינו עומד בחוק, במיוחד מידע אינו שלם או אינו מדויק;

ב) אם רלוונטי, את ההמרה למידע אנונימי של מידע אשר עיבודו של מידע זה אינו עומד בחוק;

ג) הודעה לצדדים שלישיים שנמסר להם המידע על כל פעולה שבוצעה לפי סעיפי א או ב, אם כך תהיה הודעה אפשרית או לא תדרוש מאמץ בלתי הגיוני מאוד ביחס לטובת העניין החוקי שניתן להזיקו בו.


(2) כדי להשתמש בזכות הניתנה על ידי סעיף (1), הנושא המידע יכול להגיש בקשה כתובה, מתוארךת וחתומה לפועל בעניין המידע. בבקשה, יש נותן הבקשה לציין האם הוא רוצה שהמידע יתקבל אל כתובת מסוימת, אשר יכולה להיות גם כתובת דואר אלקטרוני, או דרך שירות דואר אשר מבטיח אספקה רק לאדם הנמצא.


(3) הפועל בעניין המידע חייב לתקשר לנושא המידע את הפעולות שבוצעו לפי סעיף (1), כמו גם, אם רלוונטי, את שמו של הצד השלישי לו נמסר מידע אישי בנוגע לנושא המידע, תוך 15 יום ממועד קבלת הבקשה, באופן שישמור על האפשרות האפשרית של הנושא המידע כפי שנבאר בסעיף (2).


זכות להתנגד

סעיף 15.

(1) הנושא המידע זכאי להתנגד בכל עת, בסיבות משפטיות משכונות למצבו הפרטי, לעיבוד מידע בנוגע אליו, במעט אם כי החוק מניח אחרת. במקרה של התנגדות מוצדקת, העיבוד לא יתמשך במידע בשאלה.


(2) הנושא המידע זכאי להתנגד בכל עת, בחינם ובלי הצדקה, לעיבוד מידע בנוגע אליו למטרות שיווק ישיר, בשם הפועל בעניין המידע או צדדים שלישיים, או לחשיפת מידע לצדדים שלישיים למטרות אלו.


(3) כדי להשתמש בזכויות שניתנו בסעיפים (1) ו (2), יש נותן הבקשה תוך כדי, מתוארךת וחתומה לפועל בעניין המידע. בבקשה, יש נותן הבקשה לציין האם הוא רוצה שהמידע יתקבל אל כתובת מסוימת, אשר יכולה להיות גם כתובת דואר אלקטרוני, או דרך שירות דואר אשר מבטיח אספקה רק לאדם הנמצא.


(4) הפועל בעניין המידע חייב לתקשר לנושא המידע את הפעולות שנבעטו לפי סעיפים (1) או (2), כמו גם, אם רלוונטי, את שמו של הצד השלישי לו נמסר מידע אישי בנוגע לנושא המידע, תוך 15 יום ממועד קבלת הבקשה, באופן שישמור על האפשרות האפשרית של הנושא המידע כפי שנבאר בסעיף (3).


חריגים

סעיף 16.

(1) ההגדרות שבסעיפים 12, 13, ו-15 לא חלות במקרה שבו הפעולות שמתבצעות על פי סעיף 2, סעיף 5, ייצבצב כי היוועדותן תפר את היעילות הפעילה או את המטרה שנערכת על ידי ביצוע החובות המשפטיות של הרשות הציבורית.


(2) ההגדרות של סעיף (1) יחולו באופן חל מאוד לטווח הנדרש לשימוש במטרה אותה נערכות הפעולות שמתוארכות בסעיף 2, סעיף 5.


(3) לאחר שהמצב המצדיק את החלתן של סעיף (1) ו (2) חדל, מפעילים שמנהלים את הפעולות שמתוארכות בסעיף 2, סעיף 5, חייבים לקחת את הצעדים הנדרשים להבטחת הפקדות הזכויות של נושאי המידע.


(4) הרשויות הציבוריות חייבות לשמור רשומות במקרים כאלו וליידע באופן מחזורי את הרשות הפיקחה כיצד נפתרו המקרים האלו.


זכות לא להיות כפוף להחלטה אישית

סעיף 17.

(1) כל אדם זכאי לבקש ולקבל:

א) את השימוש או ביטול כל החלטה בעלת השלטון המשפטי השופע עליו, שנקבעה אך ורק על ידי עיבוד מידע אוטומטי הכוונה להערכת נגעי מאפיינים כלשהם שבדמותו, כמו יימון מקצועי, אמינות, התנהגות או נגעים דומים אחרים;

ב) את החשיבון מחדש של כל החלטה אחרת השופעת עליו באופן משמעותי, אם החלטה נלקחה אך ורק על ידי עיבוד מידע העומד בתנאי א' לעיל.


(2) ללא פנקס הבטיחות האחרות המסויימות בחוק זה, אדם יכול להיות כפוף להחלטה כפי שנאמר בסעיף (1) במקרים הבאים:

א) ההחלטה נתפסה בסיום או בביצוע חוזה, בהנחית הקשר לסיום או בביצוע החוזה שהוגש על ידי נושא המידע כאשר הוא נטול בפועל או אם מסר בו אמצעי יתר, כמו הזדמנות לבטא את נקודת המבט שלו, להבטיח את הגנת עניינו החוקי;

ב) ההחלטה מאושרת על ידי חוק המציין אמצעים להבטיח את העניין החוקי של נושא המידע.


זכות לפנות למשפט

סעיף 18.

(1) ללא פניית האפשרות להתלונן לרשות הפיקחה, נושאי המידע זכאים לפנות לבתי המשפט להגנת כל הזכויות שניתנו על ידי חוק זה שנפגעו.


(2) כל אדם אשר נגרם לו נזק כתוצאה מעיבוד מידע בלתי חוקי יכול להגיש בקשה אל בית המשפט המתאים לקבל פיצוי.


(3) בית המשפט המתאים הוא זה שבשטח השטח אשר בו ממוקם מושב התובע. תביעת פיצוי פטורה מדמי בית.